LOGIN
HASŁO
Masz problem z zalogowaniem? Napisz do nas

Regulamin

1. Tor kartingowy znajduje się w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 90d i jest prowadzony przez firmę MTuning Mateusz Wrzesień zwaną dalej Organizatorem.

2. Osoby korzystające z usług toru kartingowego świadczonych przez Organizatora nazywane są dalej Uczestnikami.

3. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 6 lat. Osoby niepełnoletnie, poniżej 140cm wzrostu mogą korzystać z toru tylko w obecności opiekunów prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za pisemną zgodą swoich opiekunów.

4. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Organizator umieszcza Regulamin w miejscu widocznym i powszechnie dostępnym. Uczestnik bądź jego opiekun prawny przed rozpoczęciem z korzystania usług Organizatora mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

5. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Cennik jest dostępny dla wszystkich Uczestników, znajduje się w widocznym miejscu przy recepcji oraz na stronie internetowej. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.

6. Do korzystania z toru niezbędne jest nabycie biletu wstępu, okazanie dowodu tożsamości oraz przeszkolenie.

7. Każdy Uczestnik przed pierwszym skorzystaniem z toru zobowiązana jest do zakupienia karty członkowskiej zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Karta członkowska upoważnia go do korzystania z toru kartingowego bez każdorazowego składania pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

8. Zabrania się korzystania z gokartów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy Uczestnikowi, co do którego zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Jeżeli zachowanie uczestnika wskazuje, iż może on być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, obsługa może nie dopuścić go do jazdy. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

9. Na torze gokartowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

10. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów.

11. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Spod kasku nie mogą wystawać na zewnątrz jakiekolwiek części włosów. Zabrania się jazdy w luźnym obuwiu (klapki, itp.) oraz na obcasach.

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia odzieży oraz innych przedmiotów należących do Uczestników.

13. Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym i pozostawania w nim przez cały czas używania Gokarta, aż do wyraźnego zezwolenia Organizatora na jego zdjęcie, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora, kierownicę należy trzymać oburącz, zabrania się zajeżdżania drogi innym użytkownikom toru.

14. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania wyścigu. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.

15. Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.

16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.

17. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze znaczeniem flag sygnalizacyjnych oraz do przestrzegania sygnałów przekazywanych za ich pośrednictwem.

18. Znaczenie flag sygnalizacyjnych:

Przepuść wyprzedzających - Uczestnik musi zjechać na prawo, zwolnić i przepuścić szybszego Uczestnika.

Zagrożenie na trasie - Uczestnicy muszą ograniczyć prędkość, absolutny zakaz wyprzedzania.

Tor wolny, odwołanie zagrożenia.

Niebezpieczeństwo - wszyscy Uczestnicy powinni się zatrzymać lub zjechać do boksów.

Wykluczenie Uczestnika. Wskazany Uczestnik ma natychmiast zjechać do boksów.

Koniec wyścigu - Uczestnicy mają wolno dokończyć okrążenie i zjechać do boksów.

19. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy Uczestnika, który dopuszcza się naruszenia Regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora, a w szczególności za:

a. samowolne manipulowanie przy silniku,

b. niestosowanie się do poleceń i sygnałów obsługi toru,

c. łamanie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz kierunku jazdy,

d. świadome powodowanie kolizji.

20. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach, awariach i uszkodzeniach.

21. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.

22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.

23.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wynajętych kartów oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną wyrządzone korzystającemu na skutek działań innych kierowców bądź osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie toru gokartowego.

24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.


  • http://www.d1spec.pl
  • http://www.axel-sport.pl
  • http://www.neobus.pl
  • http://www.turboworks.pl
  • http://www.tommy-bruk.strefa.pl
  • http://www.simota.com.pl
  • http://www.respromotion.pl
  • http://www.vidok.pl
  • http://www.mtuning.pl
  • http://www.sodexo.com
Copyright © 2012 MKarts - Gokarty Rzeszów Kolbuszowa Mielec Tarnobrzeg Karting Rzeszów. All Rights Reserved